Warunki zakupu

Regulamin sprzedaży produktów i usług związanych z rozrywką w INTERTICKET POLSKA sp. z o. o.

1.  WARUNKI OGÓLNE
1.1  Interticket prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenia (kulturalne i sportowe) odbywające się na terenie kraju jak i poza jego granicami oraz oferuje rozrywkowe usługi związane z organizacją i promocją tych wydarzeń. Odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego organizatora imprezy rozrywkowej.
1.2  Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Interticket dochodzi w momencie złożenia przez Nabywcę zamówienia, dokonania zapłaty oraz otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia pocztą elektroniczną. Wpłaty przelewami bankowymi prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy potwierdzenia przez Interticket, że zamówienie zostało złożone.
1.3  Każdy Nabywca wyrażając zgodę na „warunki zakupu” oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.

2.  CENA
2.1  Ceny biletów oferowanych przez Interticket zawierają marże, opłaty dodatkowe, w tym koszty przesyłek oraz podatek VAT. Do każdego zamówienia dodatkowo doliczana jest opłata wysyłkowa w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia zamówienia. Wysokości poszczególnych opłat wyszczególnione zostały w formularzu zamówienia.

2.2  Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zapłacona natychmiast po dokonaniu zamówienia, po otrzymaniu od Interticket wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, nie później niż przewiduje na to czas sesji koszyka, tj. 15minut. Bilety pozostają własnością Interticket do czasu odnotowania płatności przez Interticket. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, Interticket zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, co jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy.

2.3 W przypadku gdy na konto Interticket wpłyną pieniądze po wygaśnięciu sesji koszyka i/lub niezwiązane z żadnym istniejącym zamówieniem, są one zwracane na konto klienta do 7dni roboczych od momentu wpłynięcia ich na konto Interticket.
 

3.  FORMA ZAPŁATY
3.1  Zapłaty za zamówione bilety  można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Interticket numer konta w procesie realizacji zamówienia,
c. kartą kredytową.
d. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)
e. Przelewy realizowane są w ten sposób, że Nabywca  dokonujący zakupu biletów wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Nabywca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Nabywca powraca do strony internetowej Interticket.
3.2  Interticket zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ust. 3. 1.
3.3. Płatności online obsługuje firma PayU S.A., eCard S.A. oraz PayPal.

4.  DOSTARCZENIE BILETÓW
4. 1 Bilety zostaną dostarczane do Nabywcy za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia biletu zgodnie z wybraną przez Nabywcę opcją dostarczenia. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Nabywcę opcji dostawy. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania poprawności dostarczonych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cena biletów.
4.2  Jeżeli bilet nie zostanie dostarczony Nabywcy zgodnie z wybraną opcją, Nabywca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Interticket o niedostarczeniu biletu najpóźniej na 7 dni przed terminem wydarzenia, na które Interticket dokonało sprzedaży danego biletu, e-mailowo na adres info@interticket.pl lub bądź telefonicznie pod numerami: +48 517 951 122  lub +48 504 297 392. W przesłanej informacji Nabywca zobowiązany jest podać następujące dane: numer zamówienia, imię nazwisko Nabywcy, adres wysyłki. W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Interticket zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby umożliwić Nabywcy udział w wydarzeniu, na które został sprzedany bilet.
4.3  W przypadkach gdy na skutek działań lub zaniechań Interticket, Nabywca otrzymał bilet, który jest niezgodny ze złożonym przez Nabywcę formularzem zamówienia, reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez Nabywcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania biletu. Interticket rozpatrzy reklamacje w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.
4.4  Wszystkie bilety nabyte w Interticket oraz bilety print@home (wydruk biletu bezpośrednio za pośrednictwem otrzymanej aplikacji) nie mogą być w żaden sposób zmieniane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Systemy kontroli dostępu w miejscu imprezy akceptują wyłącznie pierwszy bilet z określonym kodem kreskowym. Wszystkie kolejne bilety zawierające wczytane już kody kreskowe zostają automatycznie anulowane przez pierwszy wczytany bilet. Wraz z autoryzacją wstępu jej użytkownik akceptuje ustalone przez organizatora ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbycia się imprezy. Interticket nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia regulaminów imprez.

5.  ZWROT BILETÓW
5.1  Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca imprezy oraz w przypadku, kiedy impreza znacznie odbiega od jej pierwotnej formy. W przypadku imprez sportowych możliwe są nieznaczne przesunięcia daty/godziny rozpoczęcia się imprezy.
5.2  Minimalne lub usprawiedliwione zmiany w porządku programu są zarezerwowanym prawem organizatora. W przypadku odwołania, przesunięcia lub zmian w porządku programu, poniesione wydatki (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy zakupie biletu lub jego doręczeniu) nie będą refundowane przez Interticket.
5.3  W wypadkach, o których mowa w ust. 5.1 bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie do 14 dni do pierwotnie zaplanowanego terminu imprezy. W pozostałych wypadkach bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie do 21 dni do zaplanowanego terminu imprezy.
5.4  W przypadku dokonania zwrotu biletu Interticket nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją i obsługą transakcji, w tym wydania biletów.
5.5  Interticket Polska Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271) kupującemu bilety nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 niniejszej ustawy.

6. PROCEDURA DOKONYWANIA ZWROTÓW
6.1   Celem dokonania zwrotu Nabywca winien dostarczyć Interticket oryginalne bilety wstępu wraz z paragonem fiskalnym oraz oświadczeniem powodu dokonania zwrotu. Interticket przyjmuje zwroty biletów zakupionych w punkcie sprzedaży w siedzibie firmy, na stronie www.interticket.pl oraz na portalach internetowych posiadających sklep internetowy Interticket. Bilety nabyte w punktach sprzedaży działających w sieci Interticket mogą zostać zwrócone jedynie w punkcie, w którym zostały nabyte. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie wykonany na kartę.

7.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INFORMACJE DOTYCZĄCE IMPREZ
7.1   Interticket nie gwarantuje, że informacje dotyczące imprez publikowane przez organizatorów na stronach sklepu internetowego lub stronach internetowych są kompletne, poprawne i aktualne. Interticket nie gwarantuje także, że strony internetowe oraz sklepy internetowe wolne są od błędów, niezawodne lub, że użytkowanie ich lub ich części, zawartości, skrótów wywoła określony skutek.
7.2  W przypadku otrzymania od organizatora informacji dotyczących ewentualnych zmian danej imprezy, Interticket informuje o nich swoich klientów, nie jest jednak do tego w żaden sposób zobowiązana i nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, poprawność i aktualność. Nabywca biletów celem uzyskania pełnych informacji o imprezie winien zwrócić się bezpośrednio do organizatora.
7.3  Odpowiedzialność za informacje umieszczone na bilecie ponosi tylko i wyłącznie organizator danej imprezy. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności otrzymanych biletów z faktycznym zamówieniem.

8.  DANE OSOBOWE
8.1  Akceptując „warunki zakupu” Nabywca wyraża samym zgodę na przetwarzanie przez Interticket danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
8.2  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zm. Interticket zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w naszym serwisie.
8.3  Interticket zapewnia, iż dane osobowe Nabywców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Interticket.
8.4  Nabywca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
8.5 Interticket nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Nabywcach i zakupach dokonanych przez Nabywców.

Uwaga! Czas sesji koszyka wkrótce wygaśnie!
pozostało czasu:
00:00

pozycji w koszyku

suma:


Czas sesji upłynął. Aby dokonać zakupu biletów należy je ponownie dodać do koszyka.